CERTIFIKÁCIE

Certifikát je dokument, ktorý preukazuje oprávnenie na použitie určitej služby alebo jej poskytnutie. Často je to tiež osvedčenie o spôsobilosti na výkon, výrobu alebo predaj. Spoločnosť ETIGRAF SK má udelené certifikáty a autorizácie ako k samotnému predaju, tak pre poskytovanie ďalších služieb ako servisu a tiež v oblasti ekologického charakteru. Náš tím odborných pracovníkov tiež prechádza rôznymi školeniami, ktoré im zvyšujú ich kvalifikáciu a odbornosť. Tak je aj zabezpečená kvalitná starostlivosť o našich zákazníkov a o to my dbáme predovšetkým. Jednotlivé certifikáty a oprávnenia nájdete v pravom menu tejto stránky.

TOSHIBA TEC EUROPE

Certifikáty spoločnosti TOSHIBA preukazujú obchodnú a technickú spôsobilosť pre predaj a servis riešení spoločnosti TOSHIBA TEC Europe.

Autorizovaný partner

Naša spoločnosť spolupracuje s TOSHIBA TEC Europe, výrobcom termotransfer tlačiarní a dodávateľom riešení v oblasti tlače a snímania čiarových kódov, už viac ako 5 rokov. Za túto dobu sme pre Vás vytvorili tím, ktorý bol certifikovaný spoločnosťou TOSHIBA.

Autorizovaný SeRVIS

Tento certifikát nás oprávňuje k vykonávaniu servisných, záručných i pozáručných zásahov na Vašich zariadeniach a dokladá, že všetky práce našich špecialistov sú vykonávané v súlade s pravidlami spoločnosti TOSHIBA s použitím originálnych certifikovaných dielov. Iba taký servis zabezpečí dlhú životnosť servisovaných zariadení a v neposlednom rade ekonomickú prevádzku a tlač v najvyššej kvalite.

SEWA

Kolektívny systém nakladania s elektrozariadeniami. Plnenie povinností pre spätný odber, oddelený zber a recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Nakladanie s elektrozariadeniami

Partnerom pre recykláciu a spätný odber elektrozariadení je pre nás spoločnosSEWA. Táto spolupráca zabezpečí ekologickú likvidáciu zariadení a minimalizuje tak dopady na životné prostredie.

 

RECYKLAČNÝ FOND

Autorizovaná obalová spoločnosť, ktorá zaisťuje združené plnenie povinnosti spätného odberu a zhodnocovania odpadov z obalov.

Systém recyklácie obalov

Tento systém, založený na spolupráci priemyselných podnikov, miest a obcí zaisťuje, aby odpady z použitých obalov boli spotrebiteľom vytriedené, odvezené zberovou technikou, vytriedené a konečne využité ako druhotná surovina alebo prípadne ako zdroj energie.