ENVIROMENTÁLNA EVEDOMELOSŤ

„ETIGRAF SK s.r.o. spoločnosť s tradíciou v oblasti technológií čiarového kódu.“

Spoločnosť ETIGRAF SK s.r.o. je autorizovaným predajcom tlačiarní TOSHIBA TEC EUROPE na slovenskom trhu, dodávateľom samolepiacich etikiet, poskytovateľom servisných služieb a dodávateľom spotrebných materiálov k dodávaným tlačiarňam.

Vedenie spoločnosti si uvedomuje závažnosť problematiky kvality a starostlivosti o životné prostredie (environment), preto v rámci svojej zodpovednosti prijíma tieto záväzky v systéme manažmentu.

1. Služby a výrobky
Všetci pracovníci spoločnosti majú osobnú zodpovednosť za zvyšovanie dôvery budovanej vo vzťahu k zákazníkovi, za kvalitu dodávaných výrobkov a služieb a ich environmentálne vlastnosti. Táto dôvera je založená na našej schopnosti poskytovať kvalitné služby a operatívne riešiť problémy zákazníkov a dodržiavať právne predpisy a iné záväzne uplatnené požiadavky. Zvyšovanie kvality služieb dosiahneme efektívnym riadením procesov s garanciou technickej zhody predávaných výrobkov. Naším spoločným cieľom je zvyšovať dôveru zákazníka v kvalitu našich výrobkov a služieb. Nemenej dôležité sú aj naše preukázateľné schopnosti a zručnosti splniť potreby, očakávania a požiadavky v záujme všetkých zákazníkov a osôb zainteresovaných na ochrane životného prostredia.

2. Spokojnosť pracovníkov spoločnosti a ochrana životného prostredia
V prospech pracovníkov spoločnosti udržujeme systém manažmentu podporujúci osobnú motiváciu na komerčnej úspešnosti spoločnosti, umožňujúci rozvíjať kultúru otvorenej vnútornej komunikácie. Zaväzujeme sa používať vhodné nástroje manažmentu kvality a metódy tímovej spolupráce. K dosiahnutiu cieľov kvality a environmentu využívame moderné informačné technológie.

3. Efektívnosť systému manažmentu a kvalita dodávateľov
Systém manažmentu trvale zlepšujeme a udržujeme jeho efektívnosť. Vo všetkých činnostiach dbáme o súlad s požiadavkami právnych a iných predpisov, ktoré sa vzťahujú k produktom a ochrane životného prostredia. Vyžadujeme trvalé zlepšovanie efektívnosti u našich dodávateľov na princípe vzájomnej výhodnosti. Chceme, aby vedeli pružne reagovať na požiadavky naše a našich zákazníkov, na potreby v kvalite dodávaných výrobkov a služieb, na rýchlosť realizácie dodávok bez negatívnych vplyvov na životné prostredie a v neposlednej rade i na vybavovaní prípadných reklamácií.

V Bernolákove, dňa 1. januára 2015.

Martin Graca – konateľ spoločnosti