ETIGRAF-SK, s.r.o.

riešenia pre automatickú identifikáciu

+421911152515
hľadať na webe ....
O nás > Právne upozornenie a podmienky užívania webu

Autorské práva

Vlastník a prevádzkovateľ internetových stránok "www.etigraf.sk" je spoločnosť ETIGRAF SK s.r.o. (ďalej len "Prevádzkovateľ"). V súlade so zák. č. 185/2015 Z. z.(autorský zákon) je prevádzkovateľ ako jediný, pokiaľ k tomu sám neurčí príslušné osoby, oprávnené uplatňovať majetkové práva k týmto internetovým stránkam.

Práva a povinnosti prevádzkovateľa a ostatných užívateľov sa pre používanie týchto www stránok riadi tu uvedenými pravidlami. Tieto pravidla sa vzťahujú na každú osobu, ktorá tieto stránky navštívi (ďalej len "Užívateľ").

Celý obsah tejto internetovej prezentácie je chránený podľa autorského zákona, zákona o ochranných známkach a podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka o nekalej súťaži. Texty, výtvarné, fotografické a iné diela tu sa nachádzajúce sú chránené každé zvlášť i vcelku, vrátane ich usporiadania a bez preukázateľného súhlasu prevádzkovateľa je výslovne zakázané ich kopírovanie a ďalšie šírenie akýmkoľvek spôsobom. Niektoré komponenty môžu obsahovať skryté ochranné prvky, ktoré budú využité pre občianskoprávne a trestné riadenie proti neoprávneným osobám. Prevádzkovateľ sa taktiež dištancuje od obsahu stránok cudzích webov, prepojených pomocou odkazov z jeho prezentácie. Pokiaľ užívateľ navštívi niektorú z týchto stránok, nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť za ich zabezpečenie a ochranu osobných údajov užívateľa.

Súbory cookies

"Cookies" sú informácie, ktoré sú z internetovej stránky ukladané na pevný disk počítača/zariadenia Užívateľa. Tieto informácie (súbory) slúžia predovšetkým pre ľahšie prehliadanie webu a ďalej pomáhajú k skvalitneniu jeho obsahu, prístupnosti ponúk alebo preferenčných prvkov.

Pri používaní našich stránok sú Užívateľovi štandardne uložené cookies, ktoré majú len technickú povahu a slúžia na zaistenie správnej funkčnosti www stránok Prevádzkovateľa. Ostatné cookies, pokiaľ sú na webe používané (napr. pre Štatistické alebo Marketingové účely), sú ukladané iba podľa súhlasu Užívateľa.

Prevádzkovateľ zároveň prehlasuje, že pomocou cookies nesleduje osobné údaje Užívateľa, ani nepoužíva cookies na účely reklamy, mailových ponúk ani iných, ktoré si sám Užívateľ nevyžiadal alebo k nim neudelil súhlas.

Web tiež používa službu Google Analytics - tieto cookies sú využité iba na generovanie anonymných štatistík návštevnosti stránok (neukladajú citlivé ani osobné dáta). Doplnkové marketingové nástroje a analýzy tejto služby tretej strany, môžu byť využívané len na základe súhlasu Užívateľa.

Ďalej sú na webe používané videá prostredníctvom služby YouTube, ktorá na ich sledovanie/prehrávanie tiež ukladá cookies súbory. Tie slúžia tejto službe tretej strany na účely vyhodnotenia sledovania videí a odporúčaných kanálov či spotov. Pokiaľ sa Užívateľ rozhodne video spustiť/prezrieť, sú tieto cookies uložené. Do doby spustenia je uložená iba cookie slúžiaca na načítanie videa (technická informácia). Služba YouTube považuje spustenie/prehranie videa za udelený súhlas Užívateľa k ostatným cookies, pre prípad nesúhlasu sa odporúča video nespúšťať alebo cookies služby YouTube blokovať v prehliadači (v takom prípade nemusia videá alebo funkcie prehrávania byť korektne zobrazené alebo môžu byť úplne nedostupné, rozsah obmedzení stanovuje priamo služba YouTube).

Platnosť voľby uloženia cookies nastavujeme na 1 rok a samotné nastavenie použitia cookies v dialógovom okne volieb (pri tzv. prvej návšteve webu) a alebo tu na stránke Uložené cookies voľby, kde je možné toto nastavenie aj neskôr prípadne zmeniť/upraviť.

Súbory cookies je možné tiež zamietnuť (okrem technických nutných na prevádzku webu), tým potom ale môže dôjsť k obmedzeniu alebo zhoršeniu niektorých prvkov na webe - napr. prehrávanie videí z YouTube, alebo použitie/párovanie kódov v kampaniach a pod.

Preto odporúčame nechať súbory cookies ukladať, neblokovať ich. Nič Vám neurobia, nehryzú, ani to nie sú škodlivé nástroje. Naopak, nám aj Vám pomôžu 😄

Okrem toho si tiež použitie súborov cookies môže každý Užívateľ zmeniť v nástrojoch konfigurácie svojho internetového prehliadača (pokiaľ si Užívateľ zablokuje alebo zmaže všetky cookies, nebude môcť naplno využiť niektoré funkcie týchto stránok a tiež ich obsah sa nemusí zobrazovať korektne).

Ochrana osobných údajov - zásady a podmienky

Osobné údaje (dlhšie len OU) Užívateľa sú chránené podľa Všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, O ochrane osobných údajov (GDPR), av súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z., O ochrane osobných údajov.

Tieto www stránky slúžia čisto ako webová prezentácia produktov a služieb. Nejedná sa o e-shop, ani iné online riešenie, kde by Užívateľ zadával svoje OU na registráciu alebo pre priame obstaranie niektorého produktu/služby.

Prevádzkovateľ (Správca OU) zároveň vyhlasuje, že OU už zo svojej podstaty považuje za dôležité a dôverné informácie a podľa toho k nim pristupuje a chráni ich v maximálnej možnej miere a svojich technických možnostiach a nikomu tretiemu ich nepredáva (neobchoduje s nimi). Ďalej tiež to, že nezbiera a neuchováva citlivé osobné údaje (údaje o rasovom či etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom alebo filozofickom vyznaní, členstve v odboroch, o zdravotnom stave, sexuálnej orientácii a pod.). Rovnako tak to, že osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám z krajín mimo EÚ (v prípade, že by to tak bolo nevyhnutné v rámci určitej zmluvy/objednávky, vždy len s výslovným súhlasom zákazníka).

Podľa príslušných zákonov a nariadení, vyššie uvedených, môže tiež Užívateľ uplatniť všetky práva na výmaz, zabudnutie či na oznámenie akým spôsobom sa s jeho OU zaobchádza a na aké účely.

Webové formuláre - spracovanie OU

V súlade s Všeobecným nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, O ochrane osobných údajov (GDPR), a zákonom č. 18/2018 Z. z., O ochrane osobných údajov, prijíma Užívateľ odoslaním dopytových a kontaktných formulárov, ktoré na tomto webe vyplnil, spôsob spracovania osobných údajov, konkrétne, aby Prevádzkovateľ spracovával, ním vo formulári poskytnuté, osobné údaje za účelom priamej ponuky dopytovaného tovaru/služieb alebo autorizovanej odpovede na jeho dotaz a ďalej tým vyhlasuje, že si je plne vedomý toho, že takéto poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné (o svojej vlastnej vôli). Spracovanie týchto OU môže mať tiež charakter bežného plnenia zmluvy či oprávneného záujmu a nemusí sa na to vyžadovať osobitný oddelený súhlas (ten je nutný iba v prípade záujmu o odber noviniek či iného spracovania OU bez právneho/oprávneného titulu). Prevádzkovateľ ďalej prehlasuje, že tieto údaje použije len pre potreby a účely, ku ktorým sa vyplnený formulár viaže ak tomu, čo si v ňom sám Užívateľ vyžiadal alebo odsúhlasil.

Podmienky správania Užívateľov

Pri používaní tohto webu Užívateľ nesmie zasahovať do bezpečnosti týchto www stránok, nesmie tieto stránky využívať na záškodné akcie alebo sa snažiť o preniknutie do verejne neprístupných miest prezentácie. Akékoľvek použitie týchto www stránok musí Užívateľ vykonávať tak, aby nedošlo k protiprávnemu konaniu alebo k porušeniu zákonov Slovenskej republiky.

Zodpovednosť a právna príslušnosť

Prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné riziká, ktoré by mohli vzniknúť Užívateľovi z používania týchto www stránok. Všetky prípadné spory vzniknuté v súvislosti s využívaním tejto prezentácie, budú prejednávané miestne príslušným súdom Slovenskej republiky av súlade s jej zákonmi.

Vyhlásenie o prístupnosti

Prevádzkovateľ www stránok prehlasuje, že tieto stránky sú postavené s cieľom dosiahnuť maximálnu prístupnosť obsahu aj všetkých svojich funkčných prvkov pre Užívateľov, ktorí na jeho web pristupujú.

Prezentácia je vytvorená pomocou HTML, PHP, SQL, JavaScriptu a pomocou kaskádových štýlov CSS. Stránky sú navrhnuté pre štandardné internetové prehliadače ako Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome a ďalšie, ktoré podporujúce webové štandardy. V neštandardných prehliadačoch nemôže Prevádzkovateľ zaručiť správnosť zobrazenia a správania celej prezentácie.
nahoru
INKANTO AVERY DENNISON 3M UPM RAFLATAC GS1 SK
TOSHIBA Premier Business Partner CAB Business Partner ZEBRA Business Partner AstroNova Business Partner
© 2013-2023 - ETIGRAF, s.r.o. Podmienky použitia webu a ochrana OU
 Web created by Landar
nahoru